Hoppa till innehåll

Tapetfabriken

  TISDAG 31 AUGUST 2021 @MODERN INTERIÖR

  Clarion Hotel Tapetfabriken är byggd på samma plats som Kåbergs tapetfabrik. Formspråket från den tidigare byggnaden har tagits tillvara i de två bottenvåningarna medan de övre våningarna har ett modernare yttryck. Det över 100-åriga teglet från den tidigare byggnaden har också återbrukats i fasaden på bottenvåningarna. Tapetfabriken är Atrium Ljungbergs första hotellbygge och det är byggt på totalentreprenad av Arcona.

  Tapetfabriken är Design certifierad i det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE och slutverifiering pågår.

  Miljökonsultbolaget Piacon har varit Atrium Ljungbergs miljösamordnare och projektets stöd i certifieringsprocessen, Piacons grundare Pia Öhrling som BREEAM Assessor och Filippa Persson som BREEAM AP och miljösamordnare. När projektet startade var målet Very Good, men under arbetets gång höjdes målet till Excellent. BREEAM-certifieringen innebär att byggnaden måste uppfylla krav inom miljöområdena Energi, Vatten, Ekologi, Föroreningar, Avfall, Material samt Hälsa och inomhusmiljö. Med BREEAM certifieringen som stöd har projektet arbetat framgångsrikt med att reducera miljöpåverkan inom samtliga dessa områden. Exempel på åtgärder:

  Byggnadens energianvändning är beräknad att ligga 47% under BBR, dvs Boverkets myndighetskrav. Något som krävt stort engagemang i hela projektgruppen ända från projektets start.

  Materialval har baserats på analys av livscykelpåverkan för att minska klimatpåverkan. Klimatpåverkan från byggnadsmaterialen står för en stor del av en nyuppförd byggnads klimatpåverkan och har därför varit viktigt att arbeta med. En åtgärd som bidragit till att sänka klimatpåverkan är teglet från den ursprungliga byggnaden återbrukades i fasaden.

  Även risk för framtida klimatförändringar har beaktats genom utredningar av översvämningsrisk och åtgärder för detta som grönt tak och dagvattenmagasin med genomsläppliga ytor runt om hjälper till att ta hand om regnvatten.

  Belysningen har också utformats för att minska ljusförorening och därmed minska störningar för nattaktiva djur och insekter.

  Skip to content