Hoppa till innehåll

Miljöcertifieringar

Miljöcertifieringar– verktyg som mäter miljöprestanda

”Genom att arbeta för att göra miljöcertifieringar mer relevanta och användarvänliga kan vi skapa engagerade deltagare som bidrar till en bättre och mer hållbar värld”.

Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon.

Energikrisen på 1970-talet ledde till att Sverige utvecklade energieffektiva fastigheter i syfte att bryta oljeberoendet. Men trots att Sverige låg i framkant jämfört med resten av omvärlden så dröjde det ända fram till mitten av 90-talet innan byggbranschen började uppmärksamma miljöfrågor på allvar.

Startskottet var upptäckten av att svenska hus och fastigheter innehöll farliga ämnen såsom asbest, pvc och bly. Det visade sig att det fanns förgiftade markområden runt om i landet som gav upphov till stora miljö- och hälsoskador hos människor och natur, en konsekvens av att industrier rivits utan att först sanerats.

Det var utifrån den miljöskandalen som man började upprätta listor och miljöinventeringar för att utesluta farliga ämnen som kunde störa människor och djurs hormonproduktion och fertilitet. Under den här tiden uppmärksammades även fuktskadornas negativa konsekvenser och vikten av god inomhusmiljö.

Olika miljökonsultföretag började jobba fram individuella certifieringar som skulle säkerställa giftfria byggmaterial, hälsosamma innemiljöer, effektiv energianvändning och effektiv resursanvändning. 1998 tog regeringen initiativ till “Bygga Bo Dialog”, ett unikt samarbete mellan kommuner, byggindustrin och regeringen för att få till en hållbar byggsektor i Sverige. 

Man samlade ihop konsulter, försäkringsbolag och byggföretag kring projektet och skapade ett forum för hela branschen, men trots det fanns det fortfarande inget standardiserat miljöcertifieringssystem. Till slut lyckades man enas kring ett gemensamt klassificeringssystem som gick under namnet Miljöbyggnad.

När systemet väl hade tagits fram och skulle testas runt år 2007-2008 kom de internationella miljöcertifieringssystem LEED och BREEAM till Sverige. Idag används både Miljöbyggnad, LEED och BREEAM beroende på projekt och målsättning utifrån fastighetsägarens önskemål. 2014 lanserades WELL Building Standard som fokuserar på människors hälsa och innemiljö.

Miljöcertifieringar har blivit viktiga styrmedel som hjälper till att driva på den generella hållbarhetsstrategin inom ett byggprojekt. Certifieringarna tillhandahåller ett sätt att kvantifiera hållbarhetsprestanda ur olika aspekter: energi, vatten, material och innemiljö, vilket i sin tur gör att man kan ta hänsyn till de olika aspekterna utan att viktiga detaljer faller mellan stolarna.

I och med att miljöcertifieringar granskas av en tredjepart så ges kunden en kvalitetsstämpel på att byggnaden de betalar för kommer att prestera enligt önskemålen. Genom att använda sig av klimatberäkningar och livscykelanalyser i ett tidigt skede så kan man än mer hjälpa projektkunden att göra hållbara och resurseffektiva val kring byggmaterial, på samma sätt som man gör energiberäkningar som minskar energiförbrukningen under driftstadiet.

Piacon erbjuder miljöcertifieringar inom LEED, BREEAM, Miljöbyggnad och WELL Building.

Vill du veta hur Piacon kan hjälpa er att bygga hållbart? Kontakta oss!

Skip to content