Hoppa till innehåll

Framtidens klimat

Anpassa byggnader efter framtidens klimat

“You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today”

Abraham Lincoln

2008 gav Boverket ut rapporten “Bygg för morgondagens klimat: Anpassningar av planering och byggande”, efter att forskare enats om att klimatförändringarna fortskred i snabbare takt än man tidigare trott och att det var människans påverkan som var en av huvudorsakerna till det. 

Då vi vet att ökade växthusgaser leder till förändrat klimat så är det av största vikt att planera och bygga utifrån olika anpassningar för att förhindra negativa effekter som översvämningar, ras, skred och erosion. Även förhöjda temperaturer, kraftigare nederbörd och ökad luftfuktighet kan påverka byggnaders livslängd samt geografiska skillnader som varierar i olika delar av landet. 

Genom att klimatberäkna byggnader lägger man grunden för att bygga klimatsmart i och med att man tar hänsyn till alla sammantagna faktorer som kan påverka byggnadens hållbarhet över tid. Att bygga resilient innebär att byggnaderna lättare kan stå emot  störningar i form av kraftiga stormar och väderomslag samt har förmågan att återhämta sig snabbare. 

Piacon arbetar med resilienta byggnader som bland annat reducerar vattenförbrukningen. Genom att utnyttja regnvattnet genom gröna tak, infiltration och regnträdgårdar kan man använda det till toalettspolning i både bostadshus och lokaler.

Andra lösningar som stärker byggnadernas resilience är att höjdsätta och utforma konstruktionen så att man avleder vattnet från att rinna in samt använda passiv design som minskar uppvärmningen under sommaren.

Vill du veta hur Piacon kan hjälpa er att bygga hållbart? Kontakta oss!

Skip to content