GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation) som är den engelska förkortningen, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan hittar du information om Piacon AB s behandling av personuppgifter

Insamlande
De personuppgifter som Piacon AB behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att ett avtal tecknas eller vid annan kontakt med Piacon AB. Piacon AB kan även komma att inhämta personuppgifter från din arbetsgivare, din bank, kreditupplysningsföretag etc. Dessutom kan vi hämta personuppgifter från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register för att försäkra oss om att uppgifterna är uppdaterade.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter om dig som behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer (om så krävs för säker identifiering), ekonomiska förhållanden, kontoinformation och eventuellt ytterligare uppgifter i enligt med vad som anges i tillämpliga avtal eller information. Piacon AB behandlar även online-identifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare

Syfte
Det huvudsakliga ändamålet med Piacon ABs behandling av personuppgifter är att kunna uppfylla förpliktelser och utöva rättigheter enligt avtal, vidta åtgärder som begärts innan eller efter det att ett avtal har träffats samt uppfylla krav som ställs på Piacon AB enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Personuppgifter kan även användas för inbjudningar till utbildningar/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran i samband med eller inför ingåendet av sådant avtal eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Därutöver utgörs den rättsliga grunden för behandlingen av en intresseavvägning. I de fall den rättsliga grunden utgörs av samtycke kommer särskild information om detta att ges. I tillämpliga avtal eller information kan ytterligare ändamål och rättsliga grunder anges.

Gallring
Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge som avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Piacon AB kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för statistik, marknads- och kundanalyser m.m. under en period om upp till 2 år efter avslutat avtalsförhållande. Har vi inget avtal, och inte har varit i kontakt med varandra för mer än 1 år sedan, kommer vi att gallra dina uppgifter. I de fall det förekommer andra lagringsperioder så kommer vi att informera om detta i avtal eller på annat sätt.

Finns du hos oss?
Du kan kontrollera om du finns i våra registerutdrag genom att mejla ditt namn, personnummer och e-post till oss med rubriken "Registerutdrag". Efter att vi kontrollerat om du finns hos oss och du fått ett registerutdrag kan du begära ändring eller radering av dina uppgifter.