Hoppa till innehåll

Celsius

  Fastigheten Celsius var ett av de första LEED v4 projekten. LEED platinum var en förutsättning för att få tillgång till den gröna finansieringen från Nordiska och Europeiska investeringsbanken.

  För att nå Platinum i den tuffare v4 versionen av LEED var projektet tvunget att gå längre än vad man gjort i tidigare projekt. LCA- och klimatberäkning genomfördes i tidigt skede för att optimera projektet. Man såg till att toaletterna spolades med regnvatten och man ställde på att leverantören av stommen skulle ta fram EPD för pelare, balkar och bjölklagselement.

  Japaner som kom långväga på studiebesök trodde först att det var en ”riggad” plats då det var så välstädat och välorganiserat. De blev oerhört imponerade av byggprojektets struktur och organisationsförmåga.

  • Typ – Kontor, laboratorium
  • Beskrivning – Nybyggnad av kontor och lab i Uppsala Science Park
  • Piacons uppdrag – Vasakronans miljösamordnare samt LEED AP
  • Ort – Uppsala Science park, Uppsala
  • BTA – 13000 sqm
  • Certifiering – LEED CS v4/4.1
  • Nivå – Platinum, 86p
  • Klar/pågår – Klart
  • Byggtid – 2018-2020
  • Kund – Vasakronan
  • Priser/nominering – SGBC LEED Award 2022 BuildingSMART International rewards
  • TaggarLEED, Miljöstyrning, Återbruk, Regnvattenspolning

  Cirkularitet

  Man har arbetat målmedvetet för att minska avfallsmängder och tog rygg på det tidigare projektet Hubben som referenspunkt.

  Avfallsmängden för Hubben var 37 kg/m2 där de största avfallsmängderna var trä (30%) och gips (27,5%). Därför valde projekt Celsius att arbeta med måttbeställd gips och ställa krav på returpallar.


  Avfallsmängden för Celsius landade strax under 25 kg/m2, vilket är mycket lågt. Långt under vad vanliga projekt brukar hamna på.

  Ca 6.000 kubikmeter schaktmassor ur Uppsalaåsen har återbrukats. Sandmassorna lagrades tidighare på det gamla exercisfältet i närheten av arbetsområdet.

  Dagvatten

  Regnvatten som faller på taken tas om hand i en stor ringledning som ligger runt huset och förser via en mindre tank inuti huset toaletterna med regnvatten för spolning. Regnvatten som faller på tomten tas om hand via infiltrering i bland annat trädgropar.

  Biodiversitet

  Byggnaden byggs på en gammal parkeringsplats med markföroreningar som saneras, så ingen naturmark tas i anspråk. Det finns stora öppna grönytor i nära anslutning till byggnaden.


  Eftersom byggnaden ligger i nära anslutning till grönområden så bedömdes det vara större värde att nyttja taket till solceller. Därför är är bara en mindre del av taket grönt.


  Då byggnaden är en förtätning inom ett kulturskyddat område fanns det heller inte tillräckligt med plats för planteringar för att uppfylla kravet på marken. Träd planterades däremot runt huset.

  Energi

  Byggnaden är mycket energisnål, hela 65% under BBR och de installerade solcellerna ger lika mycket el som sex villor förbrukar på ett år.

  Genom att nyttja värmeåtervinning från kylmaskinerna minskar behovet av köpt fjärrvärme till uppvärmning och tappvarmvatten med 80%, energi som annars skulle ha gått förlorad.

  Byggnaden har laststyrning vilket innebär att det finns möjlighet att reducera toppeffekten när elnätet är hårt belastat, vilket minskar behovet av smutsig marginalel i det svenska elnätet.

  Klimat

  En LCA genomfördes i tidigt skede och användes för att optimera projektering. Krav ställdes på betongelementleveratör på klimatpåverkan från betongelement och framtagande av EPD-er.

  Projektet har nått Exemplary Performace på: Reduced parking footprint och Enhanced IAQ-performance.

  Projektet har tagit ett poäng på Pilot Credit Acoustical Performance Exterior Noice control för
  att säkerställa att LEED’s och Naturvårdsverkets krav på utomhusbuller uppfylldes.

  Projektet har tagit innovationspoäng på Sustainable Wastewater management via snåla toaletter med regnvattenspolning.


  Avfallstranporter har skett med biobränslen istället för fossilt bränsle vilket lett till lägre utsläpp av fossilt koldioxid samt påverkat transportörerna då projektet inte nöjde sig med att ställa krav utan även genomförde stickprovskontroller genom analys av bränsle.


  Projektet använde en logistikhubb där material lagrades och samlastades och transporterades till byggplatsen. Vilket sammantaget gav
  en reduktion av transporter till byggplatsen med 80%!
  Det ledde i sin tur till, förutom en stor klimatbesparing, en bättre miljö för omgivningen och byggprojektet.

  Läs mer om Celsius:

  Vasakronan.se/projekt/celsius/
  Vimeo.com/478089877

  Skip to content